OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Veřejné vyhlášky a dokumenty obce Osík

V této části naleznete veškeré platné veřejné vyhlášky, či závazné dokumentu vydané Obecním úřadem v Osíku.Datum vyhlášky (dokumentu): 1.1.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Osík se na svém zasedání dne 12.12.2012 usnesením č. 08/12 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Osík touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek").

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku").


Čl. 2
Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí :

a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo
popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.

(3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

(4) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 530 Kč a je tvořena:
a) z pevné složky poplatku 58,50 Kč za kalendářní rok a
b) z nákladové složky poplatku 471,50 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2) Skutečné náklady roku 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
589 820 Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 518 085 Kč děleno 1003 ( 983 osob s trvalým pobytem na území obce + 20 staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci) = 516 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 471,50 Kč.

Čl. 5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 31.7. příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují:
a) poplatník, který je čtvrtým nezaopatřeným a každým dalším nezaopatřeným dítětem v rodině do 15 let věku včetně a zároveň se nepřetržitě připravuje na
výkon budoucího povolání až do věku 26 let včetně;
b) poplatník podle § 10b odst. 1 písm. b), který je zároveň poplatníkem podle § 10b odst. 1 písm. a);
c) poplatník, který má trvalý pobyt na ohlašovně a zároveň se v obci celoročně nezdržuje;
d) poplatník podle § 10b odst. 1 písm. b), který se v obci celoročně nezdržuje;
e) poplatník umístěný celoročně v léčebném nebo sociálním ústavu, v domově důchodců nebo v jiném obdobném zařízení;
f) poplatník narozený v příslušném kalendářním roce;

Čl. 7
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ze dne 14.12.2011.

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2013

......................................
ing.Karel Rothschein
starosta

...............................................
Ing.Karel Kromíchal
místostarosta

Elektronicky podepsaný dokument je možno stáhnout zde:
PDF