OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Veřejné vyhlášky a dokumenty obce Osík

V této části naleznete veškeré platné veřejné vyhlášky, či závazné dokumentu vydané Obecním úřadem v Osíku.Datum vyhlášky (dokumentu): 7.4.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Osík

Zastupitelstvo obce Osík se na svém zasedání dne 30. března 2015 usnesením č. 2/15 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Osík, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) biologické odpady rostlinného původu,
b) papír,
c) plasty včetně PET lahví,
d) sklo,
e) kovy,
f) nebezpečné komunální odpady,
g) objemný odpad,
h) směsný komunální odpad.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob rozmístěných po obci a ve sběrném dvoře odpadů, provozovaném obcí Osík (dále sběrný dvůr odpadů), ve kterém lze odkládat všechny složky komunálního odpadu uvedené v čl. 2 odst. 1 vyhlášky.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny v Osíku na stanovišti u prodejny potravin, na parkovišti u obecního úřadu, na parkovišti u plemenářské stanice, u křížku (pěstitelská pálenice), u kamenného mostu, u Kličků (čp. 54) a na sběrném dvoře odpadů.

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) biologické odpady, barva zelená a šedozelená,
b) papír, barva modrá,
c) plasty, PET lahve, barva žlutá,
d) sklo, barva bílá a zelená.

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Čl. 4
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu1) je zajišťován průběžně v době provozu na sběrném dvoře odpadů přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.

2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4.

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.

2) Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře odpadů, který je umístěn u silnice při výjezdu z obce (směr obec Pohodlí).

3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4.

Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob a sběrných pytlů. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby - popelnice, určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2) Stanoviště sběrných nádob a sběrných pytlů je místo, kde jsou sběrné nádoby a sběrné pytle trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7
Informace o nakládání se stavebním odpadem

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

3) Pro odložení stavebního odpadu je možné využít kontejner ve sběrném dvoře odpadů. Dopravu stavebního odpadu k odložení si zajišťují občané na vlastní náklady a jeho uložení je za úplatu.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Osík č. 3/2001, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Osík, ze dne 5.12.2001.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení

 

......................................
ing.Karel Rothschein
starosta

......................................
Ing.Karel Kromíchal
místostarosta

 

Úplné znění vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce osík naleznete zde:
PDF