OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Veřejné vyhlášky a dokumenty obce Osík

V této části naleznete veškeré platné veřejné vyhlášky, či závazné dokumentu vydané Obecním úřadem v Osíku.Datum vyhlášky (dokumentu): 24.12.2011

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Osík se na svém zasedání dne 14.12.2011 usnesením č. 07 /11 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):


Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Osík touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek").

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku").

Čl. 2
Poplatník

Osobu poplatníka stanoví §10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů2)

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.

(3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

(4) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. )

(5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 500 Kč a je tvořena:

  1. z pevné složky poplatku 235 Kč za kalendářní rok a
  2. z nákladové složky poplatku 265 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2) Skutečné náklady roku 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 559 674 Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 559 674 děleno 1003 ( 983 osob s trvalým pobytem na území obce + 20 staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci) = 558 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 265 Kč.

Čl. 5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 31.7. příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují :

  1. Každé nezaopatřené čtvrté a další dítě v rodině.
  2. Osoby s trvalým pobytem evidenčně hlášeným na adrese ohlašovny Osík čp. 240
  3. Osoby, které se nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku nacházejí v zahraničí.
  4. Osoby které jsou nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku umístěny v zařízení soc.péče.
  5. Osoby, které jsou podobu celého kalendářního roku nepřetržitě ve výkonu trestu odnětí svobody
  6. Narozené děti během příslušného kalendářního roku.

Čl. 7
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.. )

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. )

Čl. 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 15.04.2011.

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2012.