OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Symbols Australia
Security Level
Tipy na výlet, město Polička

Město Polička

www.policka-mesto.cz

Polička se nachází v nadmořské výšce 555 m, na rozhraní dvou geomorfologických oblastí, Východočeské tabule a Českomoravské vrchoviny (SV okraj). V územním rozdělení pak patří k Pardubickému kraji, do okresu Svitavy (16 km západně od Svitav). Město je zasazeno do mírného údolí, které je ve vzdálenosti cca 1 - 2 km blízkého okolí města obklopeno hospodářskou půdou plynule přecházející v louky a lesy. V blízkosti města (3 km) prochází hranice CHKO Žďárské vrchy. Město má v současnosti cca 9300 obyvatel.

Město Polička bylo v počátcích své existence jedním z opěrných bodů českého království, nacházelo se na pomezí Čech a Moravy a chránilo obchodní stezku vedoucí z Čech na Moravu. Význam samotného města v historii českých zemí dokládá řada dochovaných pamětihodností. Již v polovině 14. století bylo město vydlážděno a uprostřed náměstí vystavěna gotická radnice, která ale byla zbořena a na jejím místě byla postavena radnice barokní. Současně se v tomto období začalo s budováním městského opevnění, určeného k ochraně města před vpády cizích vojsk. Mezi výsady královského věnného města patřila významná privilegia stvrzená panovníkem - právo mílové (osídlování), várečné (vaření piva) a hrdelní (soudy a popravy). Tato práva stvrzovala tehdejší význam Poličky v českém království. Roku 1830 se ve věži kostela sv. Jakuba narodil významný český i světový skladatel Bohuslav Martinů.

Zajímavá místa v Poličce:

  • barokní radnice s galerií

Barokní radnice byla postavena v letech 1739 - 1744 na místě zbořené radnice, která byla původně gotická. Jejím projektantem byl pravděpodobně F. M. Kaňka, který ji navrhl jako mohutnou dvoupatrovou budovu s mansardovou střechou a věží. Fasádu má členěnou pilastry, bohatými nadokenními římsami a početnými maskami. V severozápadním rohu radnice je unikátní zachovaná radniční kaple s původní výzdobou z roku 1751, zasvěcená sv. Františku Xaverskému.

V současné době je radnice sídlem Městské galerie, v níž jsou umístěny stálé expozice starého umění na Poličsku (od gotiky do 19. století), moderního umění na Poličsku (20. století), obrazová galerie šlechtického rodu Hohenemsů a výstava - Bohuslav Martinů ve výtvarném umění. Je zde také umístěna maketa města ve středověku.

Otevírací doba:

duben a září: Út - Ne, 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00
květen - srpen:
Út - Ne, 9.00 - 17.00
říjen - březen:
pouze So, Ne, 12.30 - 16.00

  • gotické opevnění

Hradby byly v Poličce vystavěny poprvé ve 13. století za vlády Přemysla Otakara II. Ty byly ještě ze dřeva. Zahájení stavby kamenného opevnění města spadá do poloviny 14. století, kdy město navštívil český král Karel IV., který se rozhodl posílit město, coby pevnostní bod na hranicích jeho království.

Z celého systému opevnění se do současnosti dochovala celá hlavní hradba s 19 půlválcovými baštami, parkánová zeď na západě a severu, deformovaný val na jihu a rybník. Hlavní hradba je široká 220 - 240cm a je tvořena z litého zdiva; stavebním kamenem jsou ruly a granodiorit. Původní výška hradeb byla okolo 10 m. Hradební zeď je po celém obvodě zesílená 19 půlválcovými baštami, směrem k městu otevřenými. Bašty jsou opatřeny 3 - 4 střílnami a až o 4 m převyšují hradby. Hradby jsou dlouhé 1220 m a patří k nejzachovalejším ve střední Evropě.

Průvodcovství zajišťuje Informační centrum Polička, Palackého nám. 160, tel.: 461724326, e-mail: ic@policka-mesto.cz, odtud se vychází s průvodcem a zde je možné si prohlídku objednat. Prohlídka určeného úseku hradeb zahrnuje výstup na ochoz, procházku po části ochozu a návštěvu hradební bašty (bašt) - vše s patřičným výkladem vztahujícím se k historii a charakteristikám tohoto středověkého opevnění.

  • kostel sv. Jakuba s rodnou světničkou Bohuslava Martinů

Kostel sv. Jakuba byl postaven v polovině 14. století v gotickém slohu. V roce 1845 byl těžce zasažen požárem a musel být stržen. Na jeho místě byl podle plánů Antonína Vacha v letech 1853 - 1865 postaven nový kostel v novogotickém slohu. Jedná se o trojlodní halu s tribunami v bočních lodích a s dlouhým presbyteriem. Při jeho stavbě bylo pamatováno i na malou světničku "strážce proti ohni" - pověžného. Právě v ní se roku 1890 narodil později světově proslulý hudební skladatel Bohuslav Martinů. Z věžního ochozu se nabízí pěkný rozhled po městě.

  • městské muzeum

Městské muzeum pořádá prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba. Světnička je s původním vybavením interiéru. Ochoz kostela umožňuje výhled na město a okolí.

V samotném muzeu je pak možné shlédnout příležitostné výstavy i stálou expozici "Památník hudebního skladatele Bohuslava Martinů". Ta, přehledně uspořádaným dokumentačním materiálem, fotografiemi a výtvarnými díly, seznamuje s životem a dílem poličského rodáka, hudebního skladatele (1890 - 1959). Hudební a přednáškový sál nabízí bohatý výběr videofilmů o B. Martinů i o uměleckých památkách města.

  • morový sloup

Morový sloup se nachází uprostřed Palackého náměstí, byl vytvořen v letech 1727 - 1731 jako dík za ochránění města před morem r. 1713. Dosahuje výšky 22 m a nemá podle mínění znalců v Čechách sobě rovného. Jeho architektonickou kompozici pravděpodobně navrhl F. M. Kaňka a sochy vytesal Jiří Pacák z Litomyšle. Půdorys sloupu tvoří trojúhelník s otupenými rohy, na nichž stojí sochy sv. Josefa, sv. Anny a sv. Jáchyma. Ve výklencích jsou sochy sv. Václava, sv. Floriána a sv. Víta. Na římse nad nimi stojí sochy sv. Karla Boromejského, sv. Šebestiána a sv. Rocha a ještě výše jsou v kartuších reliéfy Zvěstování, Nanebevzetí a Korunování Panny Marie. Sloup je zakončen sochou Neposkvrněného Početí Panny Marie.

Celkový souhrn informací o pamatkách, restauracích a dalších objektech naleznete na serveru www.kamzajit.cz, podrobné informace o Poliččce jsou na oficiálních stránkách města www.policka-mesto.cz.