OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Kanalizace - 2.část

V únorových novinách jsme Vás krátce informovali o pracích na výstavbě kanalizace v Osíku. Na schůzce s občany dne 4.2.2015 zhotovitel informoval přítomné občany o zahájení a následném postupu výstavby. Na situacích jste se seznámili s harmonogramem prací a tím i s časovým údajem o pracích v blízkosti svého bydliště. Harmonogram prací je umístěn na internetových stránkách obce, kde můžete sledovat i fotodokumentaci z výstavby kanalizace.

Zemní práce zahájil zhotovitel ve čtvrtek 29. ledna 2015 výkopem rýhy pro výtlačný řád V1, od pily po louce k Litomyšli. Tlakové potrubí, PE 100 SDR 17, je postupně ukládáno v hloubce cca 1,8 m do sypkého materiálu a zásyp zeminou je nakonec upraven a zhutněn do původní výšky. Od „křížků" u rybníku po cestě k Drůbežárnám se výkop dostal do pevnějších hornin a podél silnice pak do nesoudržného násypu z dřívější rekonstrukce silnice. Výtlačný řád překoná výškový zlom na vjezdu do Litomyšle a krajem komunikace bude veden podél TS do koncové šachty na „urážce".

Práce na gravitační kanalizaci byly zahájeny 2. března 2015 shrnutím ornice a následným výkopem rýhy na trase A-1 od šachty A3, podél komunikace k čp.1. Trasa je vedena po louce, vzhledem ke spodní vodě a nesoudržné zemině je nutno rýhu pažit ocelovými boxy. Ukládání potrubí DN 300 je prováděno na štěrkovou vrstvu při odčerpávání spodní vody do Desinky. Jednotlivé roury jsou obsypávány a do výšky 30 cm zasypávány prachem. Po stanovených úsecích jsou osazovány betonové šachty o průměru jeden metr. Následně je prováděn zásyp výkopkem, který je po vrstvách hutněn vibrační technikou. Po odvezení přebytečného výkopku bude terén upraven do původní výšky odhrnutou ornicí.

V pondělí 2. března 2015 byl rozpracován další úsek kanalizace, a to trasa B - DN 250. Zahájeno bylo zemními pracemi u Sejkorových čp. 356, pro šachtu B11 a odbočkou pro stoku B-2 k RD Aleny Staňkové.

Ve středu 11. března 2015 se konal na stavbě druhý kontrolní den za účasti zainteresovaných stran a stavebního dozoru (bez projektantů). Zhodnocen byl dosavadní postup prací a zhotovitel informoval o dalším průběhu výstavby.

Dohodnuto bylo řešení některých vzniklých problémů. Zástupci Osíku vyjádřili námitky k rychlosti postupu prací, byli ubezpečeni, že postupně nastoupí další pracovní čety. Vyplynulo z toho, že původní harmonogram bude v některých úsecích časově měněn. V dalších dnech by se, mimo pokračování v rozestavěných trasách, mělo začít na trase C /od golfu/ a na trase C-5, tj. od školy ke hřišti a k Desince. Jednalo se také o dopravním značení v souvislosti s pracemi na trasách a o bezpečnosti vůči občanům Osíku.

V souvislosti s výstavbou ve vašem okolí a především až nastane čas řešení domovních přípojek, máte možnost konzultace se stavbyvedoucím panem Zajícem v kanceláři (stará knihovna) v pondělí až čtvrtek od 14 do 15 hodin, případně se domluvit telefonicky na čísle 725 953 190.

K. Rothschein, Jan Němec.